Upravit stránku

Znehodnocování zbraní 

Znehodnocování zbraní je nevratná operace, která znemožňuje použití zbraně jako zbraně střelné. Znehodnocování zbraní provádíme co možná nejšetrněji, tak aby nebyla zničen povrch zbraně.

 

Znehodnocování zbraní - legislativa

 1. Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B, nebo C nebo vyrobit jejich řez, lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo zničením nebo s výrobou jejího řezu.
 2. Vlastník zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně uvedených v odstavci 1 je povinen je před jejich znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovata. osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,b. důvod znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejího řezu, a 
  c. údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně.
 3. K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit. zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,
  průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a
  c. písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.
 4. Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud kriminalistickou expertizou bylo zjištěno důvodné podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek.
 5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty případy, kdy dochází při opravě nebo úpravě zbraně k takovým zásahům, které nevratně zničí nebo pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v odstavci 2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu provádí.
 6. Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, B anebo C předat ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení a nejméně 5 dnů před předpokládaným ničením vyznačit v centrálním registru zbraní datum a místo ničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva. Nepředá-li zbraň kategorie A, B anebo C ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu podle věty první, je povinen povolení vrátit do 20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl učinit, příslušnému útvaru policie.
 7. Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výrobě jeho řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu. V případě znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí místo jejich uložení.
 8. Držitel znehodnocené zbraně nesmí v místech na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nosit tuto zbraň viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
 9. Před znehodnocením zbraně kategorie A, B nebo C, zničení zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně případně vyrobit jejich řez lze je nutné předložit žádost příslušnému útvaru policie společně se zbraní včetně kolku ve výši 300 Kč za každou zbraň. Po kontrole, že se zbraní nebyl spáchán trestný čin vydává příslušný útvar svolení ke znehodnocení ( či jinému požadovanému úkolu)

 

Znehodnocování zbraní - postup

Znehodnocování zbraní je dáno přesným postupem, které součástky je potřeba odstranit, které zavařit.

(1) Při znehodnocování zbraní

 • a) se musí zajistit, aby části zbraně a mechanizmy umožňující střelbu nebylo možno od sebe oddělit a aby nebyl umožněn jejich vzájemný pohyb; u zbraní se sklopnými hlavněmi se připouští možnost oddělit tyto hlavně,
 • b) se provádí zaslepení hlavně v nábojové komoře vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory; ocelový kolík je po obvodu pevně spojen s hlavní svarem; vodící část vývrtu hlavně musí být opatřena nejméně třemi otvory o průměru vývrtu hlavně vyvrtanými kolmo na osu hlavně a procházejícími pouze jednou z jejích stěn; při průměru vývrtu hlavně nad 11 mm se vrtají otvory o průměru 11 mm a
 • c) úderník a zápalník se odstraní nebo úderník s pevným zápalníkem se zkrátí minimálně o zápalník.

 

(2) Při znehodnocování zbraní musí být dále

 • a) u zbraně opatřené závěrem ubroušeno čelo závěru pod úhlem 45 °, a není-li to možné, zápalníkový otvor zaslepen svarem,
 • b) u revolveru stěny mezi nábojovými komorami revolverového válce odfrézovány, alespoň do poloviny jeho délky, a c) u zbraně opatřené zásobníkem zásobník zajištěn trvale proti vyjmutí ze znehodnocené zbraně nebo zásobníková šachta trvale uzpůsobena proti vložení zásobníku.
 • (3) Znehodnocování hlavní části zbraně a zakázaného doplňku zbraně se provádí řezem (§ 3) nebo ničením (§ 8). 

 

Žádost o znehodnocení zbraně

Novinky

23. 08. 2021
29. 03. 2021
Zkoušky na zbrojní průkaz

Nově je možné absolvovat zkoušky...

Rychlý kontakt

Prodej zbraní a nočního vidění
zahraniční obchod:

Ing. Martin Sýkora
603 736 342
m.sykora@esako.cz

Střelnice:
602 465 475

Zbrojní průkazy a školení
Bc. Tomáš Sýkora, DiS.
775 699 155
t.sykora@esako.cz

Prodej automobilů MITSUBISHI:
Čestmír Škoda
724 560 461
auto@esako.cz

Servis vozů:
Ladislav Kotek
724 124 182
466 303 167
servis@esako.cz

Brány, garážová vrata, nerezové interiéry:

Richard Mráček
725 572 123
r.mracek@esako.cz

Kované prvky, branové komponenty:
Martin Molnár
724 124 619

m.molnar@esako.cz

Prodej lodí a lodních motorů:
Vilma Štaudová
724 473 369
v.staudova@esako.cz

e-mail: info@esako.cz

Nahoru